Teckna Wästbygg Gruppen (deadline imorgon 9 okt kl. 17.00)

Hej <<First Name>>,

Här kommer en analys av börsintroduktionen för Wästbygg. Precis som vanligt följer först en kort sammanfattning med huvudpunkterna och därefter kan du läsa min mer djuplodande analys.

I mejlet följer även en kort kommentar om dagens öppning på Curasight som slutade på över +110 %(!). Grattis till dig som fick tilldelning, det bör ha blivit en jättefin affär. Hoppas att du firar! 🥂

Med vänliga hälsningar,
Niklas Danaliv

Sammanfattning och översikt

För dig som vill ha en snabb överblick följer nedan en kort sammanfattning av analysen.

 • Företag: Wästbygg Gruppen
 • Bransch: Fastighetsbolag
 • Mer info: hemsida och prospekt/memorandum
 • Typ av affär: Börsintroduktion på MidCap
 • Banker att teckna på: Nordnet (ej på Avanza). Det går eventuellt även att teckna via Swedbank och Nordea om du är kund där.
 • Depåtyp: AF, ISK, KF, KP, P och TJP
 • Teckningskurs: 96 SEK
 • Minsta post:
  • I antal: 150 aktier á 96 kronor
  • I belopp: 14 400 kronor
 • Deadline:
  • Nordnet: 2020-10-09 kl. 17.00!
 • Första handelsdag: 2020-10-13
 • Sannolikhet vinst/förlust:
  • Kort horisont (0 – 1 mån): 90/10
  • Lång horisont (6+ mån): 80/20
 • Belopp att investera: maximalt 4 % av ditt totala kapital på kort sikt och maximalt 3 % på lång sikt. Läs mer om riskskalan nederst.
 • Fördelar:
  • Offensiva finansiella mål och en stark majoritetsägare
  • Stabil och etablerad strategi på en stark geografisk marknad
  • Låg ränta många år framöver och vettig värdering jämfört med andra
  • Starka ankarinvesterare i Länsförsäkringar och Svolder
  • Direktnotering på MidCap vilket är bättre än smålistorna
  • Stor chans att få tilldelning 
  • Fastighetsbolag brukar gå bra
 • Nackdelar:
  • Hög värdering på fastighetsbolag generellt
  • Räntorna kan knappast sjunka mer
  • VD säljer hälften av sitt innehav
  • Begränsad uppsida på kort sikt

Som vanligt får du en uppföljning inom ett par dagar när vi sett hur aktien reagerar.

Introduktion till Wästbygg Gruppen

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är väletablerat på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige. Via koncernbolaget Logistic Contractor är Bolaget också representerat i Norge, Danmark och Finland.

Wästbygg är primärt inriktat på de tre segmenten Bostad, Kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri. Inom samtliga segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Segmentet Logistik och industri utgörs av koncernbolaget Logistic Contractor, en ledande aktör på den svenska logistikmarknaden.

I början av 2020 registrerades koncernbolaget Inwita Fastigheter AB med fokus på att äga och förvalta samhällsfastigheter som utvecklas inom Bolaget. I och med etableringen av Inwita Fastigheter AB kan Wästbygg erbjuda hela värdekedjan inom samhällsfastigheter med utveckling, entreprenad, förvaltning och ägande.

Inom Wästbyggs verksamhet läggs stort fokus på hållbarhet. Bolagets affärsidé är att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter samt logistik- och industrianläggningar i ömsesidigt förtroende med kunder. Inom sitt verksamhetsområde vill Wästbygg bidra till ett hållbarare samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – och därmed förbättra människors livsmiljöer.

Wästbygg har under flera år arbetat målmedvetet med att förbereda Bolaget för en publik miljö. En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget avser att huvudsakligen använda nettolikviden från Erbjudandet till en ökad andel utvecklingsprojekt samt uppbyggnad av en förvaltningsportfölj av egenutvecklade samhällsfastigheter.

Wästbyggs mål är att växa kontrollerat och med god lönsamhet. Sedan 2014 har både omsättning och rörelseresultat fördubblats till följd av ett strategiskt arbete med att utveckla produkterna inom respektive segment och att fokusera verksamheten till regionerna kring de tre storstadsregionerna.

I samband med noteringen tar Wästbygg in 800 Mkr i nytt kapital för att öka sin tillväxttakt. Två tredjedelar allokeras till ny projektutveckling och markköp. En tredjedel ska användas till att börja bygga ett förvaltningsbolag inom samhällsfastigheter

Fördelar som talar för köp

Offensivt finansiellt mål

Wästbygg har genom åren visat god och lönsam tillväxt vilket tydligt kan ses i tabellen nedan. Även framöver kommer man ha fokus på att bibehålla denna utveckling och med mål som bland annat uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt på 10%, mätt utifrån intäkter. Givet detta och att andra mål som att långsiktigt öka sitt resultat med 6% eller att vidhålla en soliditet med minst 25% (andel tillgångar som är finansierade med eget kapital) kommer bolaget göra allt man kan för att uppnå dessa och för att göra sina aktieägare nöjda.
Klicka på bilden för att göra den större

Stark majoritetsägare

En av bolagets huvudägare via bolaget M2-koncernen är mångmiljardären Rutger Arnhult. Han har med sitt bolag redan fyra väldigt stora innehav i bland annat fastighetsbolagen Castellum, Sagax, Corem Property Group och Klövern. Rutger har av magasinet Fastighetsvärldens läsare flera gånger korats till en av fastighetsbranschens fem mäktigaste personer. Han kommer via sitt bolag M2 äga runt 62% av bolaget och säljer inte en enda aktie i nyemissionen vilket vi tycker visar en styrka och att han tror på bolaget.

Lock-up på 12 månader

De befintliga storägarna (äger tillsammans mer än 75 %) har gentemot Nordnet, Nordea och Swedbank åtagit sig en lock-up på 12 månader. Detta minskar risken ytterligare och ger en väldigt tydlig signal till marknaden kring vad storägarna själva tror om bolagets utsikter.

Wästbyggs geografiska marknad är stark

Wästbyggs tydliga fokus på storstadsregioner bör ses som en fördel. Detta då dessa regioner haft mycket god tillväxt (ekonomi och befolkning) de senaste tio åren och förväntas fortsätta ha det många år framöver inte minst pga. urbaniseringen.

Stabil och etablerad strategi

Wästbygg inriktar sig på de tre affärsområdena Bostad, Kommersiellt samt Logistik och Industri som verkar på olika typer av marknader. Därmed minskas risken för koncernen och sårbarheten över tid. Konjunkturcykler kommer alltid att finnas vilket bolaget inte kan påverka men med erfarenhet kan man säga att cyklarna skiljer sig i de respektive områdena.

Låg ränta många år framöver

För de flesta fastighetsbolag är räntekostnaden för alla lånen den överlägset största kostnaden. Därför är det bra att veta att de flera experter tror att vi kommer ha fortsatt historiskt låga räntor i hela västvärlden ett antal år till, inte minst pga av den rådande pandemin. Vissa tror till och med att det kommer dröja minst 10-20 år innan vi kanske får högre räntor igen. Detta ökar lönsamheten för fastighetsbolagen och gör det billigare för dem att utveckla nya fastighetsprojekt i egen regi.

Vettig värdering vs liknande företag

Wästbygg är lite lägre värderat än befintliga fastighetsbolag av liknande typ. Det är dock svårt att göra exakta jämförelser då det beror mycket på bolagens relativa andel inom olika segment och dessa delars lönsamhet.

Starka ankarinvesterare

Investmentbolaget Svolder och Länsförsäkringar tar 150 Mkr vardera i börsnoteringen. Detta är ett kvalitetstecken då Svolder anses vara ett av Sveriges skickligaste investmentbolag och Länsförsäkringar länge har drivit en av Sveriges bästa fastighetsfonder. Risken för initial nedgång vid en börsintroduktion minskar dessutom om bolaget har lyckats rekrytera starka ankarinvesterare.

Direktnotering på Midcap

Bolaget noteras direkt på Stockholmsbörsen Midcap-lista. Bolag som är noterade här har generellt mycket lägre risk än de bolag som finns på mindre listor som First North och Spotlight. Det är dessutom ganska ovanligt att bolag som noteras på Midcap eller Largecap får en negativ börsstart.

Nya fastighetsbolag brukar gå bra

Nästa alla nya fastighetsbolag vi har tipsat om de sista sju åren har fått en bra start. Detta faktum ger goda odds för att även Wästbygg kan bli en bra placering.

Stor chans att få tilldelning

Det är aktier för 650 Mkr till salu. Om vi antar att hälften går till institutioner finns det ändå utrymme att ge drygt 22 000 spekulanter en liten post. Så många brukar inte ansöka om tilldelning varpå jag hoppas att alla som söker ska kunna få tilldelning.

Utbildning

Vid större emissioner kan det ibland löna sig att ansöka om lite större belopp t ex 100 tkr. Om det finns aktier över när alla som ha ansökt fått en minipost brukar överblivna aktier fördelas pro-rata bland de som ansökt om mer än minsta posten. Det innebär att om det finns aktier för 72 Mkr över och det finns ett överansökningsbelopp på t ex 600 Mkr så får man då 12 % (= 72/600) extra tilldelning på de belopp man ansökt om som överstiger miniposten. Denna beskrivning är något förenklad då kan finnas andra parametrar som påverkar fördelningen men principen brukar alltid vara pro-rata.

Nackdelar och risker

Hög värdering bland fastighetsbolagen

De senaste tio åren har nästan alla fastighetsaktier haft en stark utveckling. Det har medfört att en hel del bolag handlas med ganska höga premier mot sin bokförda värden. Om marknaden blir orolig finns det ofta stor fallhöjd i aktier med hög värdering.

Detta syntes tydligt under pandemiraset då flera fastighetsbolag föll mer än börsindex. Denna faktor gäller dock mest bolag som i huvudsak förvaltar egna fastigheter. Wästbyggs huvudsakliga verksamhet är dock bygg och projektutveckling och inom detta segment finns inte lika stor premiumvärdering och fallhöjd.

Räntorna kan knappast sjunka mer

Den främsta förklaringen till fastighetsbolagens starka utveckling de sista tio åren är att räntorna sjunkit stadigt. Nu är dock räntorna nära noll varpå det knappast blir motsvarande räntestöd i framtiden.

VDn säljer hälften

Bolagets VD Jörgen Andersson säljer nästan hälften av sina aktier i samband med noteringen. Vi gissar att han gör det för att få loss pengar till andra investeringar i syfte att sprida risken. Till skillnad från den dominerande storägaren Rutger (som inte säljer något) tror vi att Jörgen har nästan hela sin privata förmögenhet i Wästbygg. Hade jag varit i hans kläder hade jag också velat sälja hälften även ifall jag hade älskat Wästbygg. Detta då det helt enkelt är för hög risk att ha alla sina pengar i ett enda börsbolag.

Begränsad uppsida kortsiktigt

På kort sikt har vi svårt att se att Wästbygg kan stiga mer än kanske 5-15 %. Det är därmed inte realistiskt att hoppas på någon kortsiktig jättevinst á la Curasight. Om Wästbygg dock kan fortsätta att växa i samma takt som de senaste fem åren är det faktiskt möjligt för aktiekursen att dubblas på kanske 4-5 års sikt.

Slutsats och vår bedömning av risken

Vi ser att fördelarna är starkare än nackdelarna. Vi tror därför att Wästbygg blir en utmärkt kort- och långsiktig placering med potential att stiga kanske 5-10 % första handelsdagen. Kan Wästbygg sen fortsätta växa i samma takt som de gjort historiskt kan aktien antagligen vara utmärkt att äga långsiktigt.

Vi sätter risken till 6 på riskskalan på kort sikt (första månaden) och rekommenderar att investera maximalt 4.0 % av din portfölj i den här spekulationen. På lång sikt (mer än 6 månader) sätter vi risken till 7, vilket innebär max 3.0 % av din portfölj.

Var vänlig och observera att vi skriver maximalt, många gånger kan det vara lämpligare med en mindre position. Gör inte vårt maximum till ditt minium. Välj en storlek som är rimlig i förhållande till din risktolerans och totala portfölj.

Goda Tiders riskskala

Nedan finner du vår riskskala som vi använder för att bedöma de olika casen.

Riskskala / SannolikhetVinstFörlustMaximalt belopp
att investera av
ditt totala kapital (*)
595 %5 %5.0 %
690 %10 %4.0 %
780 %20 %3.0 %
870 %30 %2.0 %
960 %40 %1.0 %
1050 %50 %0.5 %

Självklart finns det inga garantier och värdet på aktien kan både öka och minska i värde. Det viktiga för dig som prenumerant är inte heller att den enskilda affären går plus. Det viktigaste är att summan av alla plus-affärer är större än summan av alla minusaffärer. Du bör således se den här affären som en av många över tid.

(*) Viktig information om riskhantering

Lika viktigt det är att välja vilka affärer du investerar i är det att fundera över hur stor position du tar. Vi avråder starkt från att använda mer än 10 – 15 % av ditt totala investerbara kapital (=din portfölj) till alla våra tips då dessa är av spekulationskaraktär. Du ska inte heller investera pengar som du inte har råd att förlora. Dessutom bör du begränsa varje enskild affär till 0.5 – 5 % av ditt totala investerbara kapital enligt riskskalan ovan.

Använd maximalt 10 – 15 % av ditt totala investerbara kapital till summan av alla våra tips och begränsa den enskilda investeringen till 0.5 – max 5 % av totalt kapital.

Grundregeln i allt investerande handlar nämligen om att aldrig ta risken att “explodera” och bli av med allt sitt kapital. För att kunna ge tips om investeringar som kan göra 10, 20, 30 % eller mer så tar man risken att de kan falla lika mycket. Vi har tyvärr haft några enstaka fall då så också har skett. I grunden handlar det om att för att ta hem en förlust om -50 % så behöver man en uppgång om 100 % vilket är betydligt tuffare.

Vi ber dig därför att vara noggrann i din riskhantering så att du kan vara med på tips även i framtiden och se till att resterande del, de 85 % av ditt sparande, är placerade på ett tryggt och korrekt sätt. Om de är placerade så att de spelar ett bra försvar, då kan du också unna dig att spela ett aggressivt anfall.

Lycka till med ditt beslut,
Niklas Danaliv

Ansvarsbegränsning och villkor

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas i Goda Tiders nyhetsbrev lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning. Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning. Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Goda Tider bedömer vara tillförlitlig. Goda Tider kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till mottagare av Goda Tider nyhetsbrev. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Goda Tider och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i Goda Tider nyhetsbrev.

Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Läsaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Goda Tider påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Goda Tider frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från Goda Tiders nyhetsbrev. För fullständiga villkor, se hemsidan.

Uppföljande kommentar

Wästbygg hade börspremiär idag och vad jag förstår fick alla som tecknade minst 60 aktier.
Minsta teckningsposten var dock 150 aktier varpå alla som hade ansökt om mindre poster blev nedskurna, mer om det längre ner. 

Ange gärna här om du tecknade Wästbygg eller inte. Det tar bara 30 sek.
Glömde fråga sist om du tecknade Curasight eller inte. Ange gärna det här.

Det var dock strul med leveransen av aktierna varpå de inte dök upp förrän runt kl 9:30 i depåerna hos Nordnet. Detta är mycket ovanligt, Nordnet sa att det inte var deras fel utan leverantören av aktierna.

Aktien startade runt 108 kr men handlades ner till ca 103 kr på ett par minuter. Första halvtimmen var det lite upp och ner som vanligt men efter det har den handlats i ett ovanligt tight intervall runt 103,50 +/- 0,30 fram till kl 16:30. Nu sista timmen har den börjat stiga lite (104,50 kl 17:15) vilket är mycket vanligt första börsdagen i kvalitetsbolag (vilket man bör betrakta Wästbygg som).
Var den tar vägen härnäst är svårt att veta men jag skulle inte bli förvånad om den går upp några enstaka kronor kommande dagar/veckor.

103,50 innebär en vinst på 7,8 % vilket är mitt i det intervall om 5-15 % som jag gissade på i min analys.

Ni som faktiskt läser all text i mina analyser agerade kanske på följande råd:

“Vid större emissioner kan det ibland löna sig att ansöka om lite större belopp t ex 100 tkr. Om det finns aktier över när alla som ha ansökt fått en minipost brukar överblivna aktier fördelas pro-rata bland de som ansökt om mer än minsta posten.”

Mycket riktigt blev det övertilldelning (i förhållande till miniposten om 60 aktier) till de som sökte för lite större belopp. Här får ni lite exempel på olika tilldelningsresultat (= antal aktier) som jag noterade under dagen (vinst i kr baserat på kursen 103,50).

Ansökt Tilldelad Vinst
150 60 450
200 60 450
300 60 450
400 70 525
500 90 675
600 110 825
700 120 900
1000 180 1350
3000 550 4125

Kursbild

Ansvarsbegränsning och villkor

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas i Goda Tiders nyhetsbrev lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning. Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning. Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Goda Tider bedömer vara tillförlitlig. Goda Tider kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till mottagare av Goda Tider nyhetsbrev. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Goda Tider och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i Goda Tider nyhetsbrev.

Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Läsaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Goda Tider påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Goda Tider frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från Goda Tiders nyhetsbrev. För fullständiga villkor, se hemsidan.