Ett nyhetsbrev med analyser för att göra dig vardagsrik

Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för Vardagsrik AB med org. nr. 559258-8809 (nedan benämnt “Goda Tider”) avseende information och tjänster relaterade till nyhetsbrevet.

Genom att bli prenumerant godkänner du nedanstående allmänna villkor.

Om tjänsten

Tjänsten är ett nyhetsbrev med analyser av svenska börsnoteringar, aktier, fonder och andra liknande värdepapper. Dessa allmänna villkor gäller både för hemsidan, nyhetsbreven, digitala frågestunder samt andra relaterade produkter och tjänster som tillhandahålls av Goda Tider.

Goda Tider är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid för att kunna genomföra tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas i Goda Tiders nyhetsbrev lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning.

Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning.

Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Goda Tiders bedömer vara tillförlitlig. Goda Tiders kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad.

Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till mottagare av Goda Tiders nyhetsbrev. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Goda Tiders och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande.

För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i Goda Tiders nyhetsbrev.

Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Läsaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Goda Tiders påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker.

En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Goda Tider frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från Goda Tiders nyhetsbrev.

Goda Tiders sammanlagda skadeståndsskyldighet för skadestånd till följd av skada genom användning av tipstjänsten uppgår till 1.500 kronor. Krav med anledning av vad som stadgas härunder ska framställas skriftligen till Goda Tiders inom trettio (30) dagar efter att skada anses (eller rimligen kan anses) ha uppkommit.

Användning av tjänsten

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla Goda Tider skadelös för krav som tredje man riktar mot Goda Tider på grund av din användning av tjänsten.

Vidare medger du att ersätta Goda Tider för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas Goda Tider genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

Goda Tider lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

Goda Tider förbehåller sig att säga upp en prenumeration utan att behöva motivera uppsägningen av tjänsten. Hela prenumerationsavgiften för den innevarande perioden kommer då att återbetalas om inte uppsägningen sker till följd av ett villkorsbrott som att vår information har spridits.

Goda Tider ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar Goda Tider inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av tjänsten eller hemsidan.

Vår tjänst är en spekulativ och opportunistisk tjänst

Vi vill betona att vår tjänst är en spekulativ tjänst och inte ett bassparande. Det är ett komplement till ett redan befintligt sparande. Vi avråder starkt att använda mer än maximalt 10 – 15 % av ditt totala kapital till tipsen som vi kommer med. Det vill säga 85 % av ditt kapital ska vara placerat på ett annat ansvarigt sätt med lägre risk än vår tjänst.

För att kunna ge tips om investeringar som kan öka med +10, +20 eller 30 % så behöver man ta risken att de faller med motsvarande eller mer. Vi har haft enstaka exempel där aktier vi tipsat om tappat 50 % på kort tid och till och med ett case (Nustay) som gått i konkurs. Därför är det väldigt viktigt att du har en god hantering av din risk.

Vår generella rekommendation är att du maximalt använder ca 0.5 – 5.0 % av ditt totala kapital till ett enskilt tips. På det sättet begränsar du en maximal förlust på ett enskilt tips till en liten del av ditt totala kapital. Räknar du baklänges bör du således minst ha ett kapital på 100 000 kr och ett högt månadssparande för att utnyttja vår tjänst på ett ansvarigt sätt.

Vi vill också vara tydliga med att vår tjänst inte är ett regelbundet nyhetsbrev där du får ett specifikt antal tips med jämna mellanrum. Vi kommer att återkomma med tips när möjligheter uppenbarar sig på marknaden. Det innebär att vissa perioder blir det mycket tips och andra inga alls. Vi haft år där det kommit 16 tips och andra år där vi skickat över 50 tips. Det beror på marknadsläge, kvaliteten på bolag och en mängd andra faktorer.

Det är alltså inget ovanligt att du inte hör från oss på en månad eller ett antal veckor. Vi skickar hellre färre kvalitativa tips oregelbundet än att skicka ut många dåliga tips regelbundet. Naturligtvis försöker vi återkomma med en marknadskommentar eller annat i perioder då börsen inte ger bra alternativ, men vi kan som sagt inte garantera tips med regelbundenhet utan man får se det på årsbasis.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är hänförliga till hemsidan, nyhetsbrevet eller dess tjänster och produkter tillhör Goda Tider.

Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera verk som härleds från eller utgör en del av Goda Tiders tjänster, produkter eller utformning av dess webbplats.

Personuppgifter som behandlas

Goda Tider kommer att hantera dina personuppgifter. Exempel på de personuppgifter som hanteras är:

  • Datum för anmälan till nyhetsbrevet, e-postadress, mobiltelefon och förnamn, efternamn och andra uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden till dig som prenumerant av tjänsten.
  • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Goda Tider samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Ändamålet med informationen

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information och kunna ta kontakt för att erbjuda produkter och tjänster.

Hur lagras informationen?

Informationen som inhämtats genom formulär lagras i vårt CMS-system WordPress och hos eventuella underleverantörer såsom t.ex. MailChimp för nyhetsbrev.

Rättigheter, rättelse och radering av personuppgifter

Som användare av Goda Tider, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Goda Tider inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på Goda Tider överförs inte till tredje part. Däremot kan Goda Tider använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen och dess relaterade tjänster och produkter. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Goda Tiders vägnar.

Kontaktuppgifter hittar du längst ner i dessa allmänna villkor. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Goda Tider kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter som du registrerar hos oss.

Priset för tjänsten är 1 800 kr

Priset för 12 månaders prenumeration från dagens datum är 1 800 kr inkl. moms vilket motsvarar 1 440 kr exkl. moms.

Begränsat antal prenumeranter

Goda Tider förbehåller sig rätten att begränsa antalet prenumeranter för att strategin och tipsen ska fungera. En prenumerant behåller sin plats under prenumerationstiden och om man väljer att förlänga sin prenumeration.

Om ens förnyelsefaktura har förfallit med mer än 20 dagar har Goda Tider rätt att säga upp prenumerationen och erbjuda platsen till en ny prenumerant.

Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av Goda Tider ska avgöras av svensk domstol. Allmänna villkoren ska tolkas eller tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per e-post eller brev enligt nedan:

Företag: Vardagsrik AB
Organisationsnummer: 559258-8809
E-postadress: hej@godatider.nu