Ett nyhetsbrev med tips på investeringar för att göra dig vardagsrik

Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för Goda Tider AB med org. nr. 556887-1841 (nedan benämnt “Goda Tider”) avseende information och tjänster relaterade till nyhetsbrevet.

Genom att bli prenumerant godkänner du nedanstående allmänna villkor.

Om tjänsten

Tjänsten i form av ett nyhetsbrev drivs av Goda Tider. Nyhetsbrevet syftet är att hjälpa dig att tjäna pengar genom att utnyttja olika typer av felprissättningar på bland annat börsen och ge generell information och sparande och ekonomi.

Dessa allmänna villkor gäller både för hemsidan, nyhetsbreven, digitala frågestunder samt andra relaterade produkter och tjänster som tillhandahålls av Goda Tider.

Goda Tider är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid för att kunna genomföra tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas i Goda Tiders nyhetsbrev lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning.

Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning.

Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Goda Tiders bedömer vara tillförlitlig. Goda Tiders kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad.

Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till mottagare av Goda Tiders nyhetsbrev. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Goda Tiders och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande.

För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i Goda Tiders nyhetsbrev.

Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Läsaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Goda Tiders påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker.

En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Goda Tiders frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från Goda Tiders nyhetsbrev.

Användning av tjänsten

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla Goda Tider skadelös för krav som tredje man riktar mot Goda Tider på grund av din användning av tjänsten.

Vidare medger du att ersätta Goda Tider för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas Goda Tider genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

Goda Tider lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

Goda Tider ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar Goda Tider inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av tjänsten eller hemsidan.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är hänförliga till hemsidan, nyhetsbrevet eller dess tjänster och produkter tillhör Goda Tider.

Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera verk som härleds från eller utgör en del av Goda Tiders tjänster, produkter eller utformning av dess webbplats.

Personuppgifter som behandlas

Goda Tider kommer att hantera dina personuppgifter. Exempel på de personuppgifter som hanteras är:

  • Datum för anmälan till nyhetsbrevet, e-postadress, mobiltelefon och förnamn, efternamn och andra uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden till dig som prenumerant av tjänsten.
  • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Goda Tider samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Ändamålet med informationen

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information och kunna ta kontakt för att erbjuda produkter och tjänster.

Hur lagras informationen?

Informationen som inhämtats genom formulär lagras i vårt CMS-system WordPress och hos eventuella underleverantörer såsom t.ex. MailChimp för nyhetsbrev.

Rättigheter, rättelse och radering av personuppgifter

Som användare av Goda Tider, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Goda Tider inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på Goda Tider överförs inte till tredje part. Däremot kan Goda Tider använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen och dess relaterade tjänster och produkter. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Goda Tiders vägnar.

Kontaktuppgifter hittar du längst ner i dessa allmänna villkor. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Goda Tider kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter som du registrerar hos oss.

Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av Goda Tider ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per e-post eller brev enligt nedan:

Företag: Goda Tider AB
Adress: Rostvingegatan 10, 218 33 Bunkeflostrand
E-postadress: hej@godatider.nu