Teckna Exsitec

Nedan följer en sammanfattning av vår analys av Exsitec.

 • Aktie: Exsitec (hemsidaprospekt)
 • Typ av affär: Börsintroduktion på First North
 • Direktlänk: AvanzaNordnet
 • Depåtyp: AF, ISK, KF, KP, P, TJP
 • Teckningskurs: 35 kr per aktie
 • Minsta post: 200 aktier => 7 000 kr
 • Deadline: 
  • Avanza: mån 7 sep kl. 23:59 
  • Nordnet: tis 8 sep kl. 23:59 
  • Erik Penser: tis 8 sep kl. 17.00
 • Första handelsdag: 16 september
 • Sannolikhet vinst/förlust
  • 1 mån: 80/20
  • +6 mån: 80/20
 • Huvudpoänger i caset:
  • Bolaget är lönsamt och har bra affärsmodell
  • Digitalisering är hett när miljontals tvingas arbeta hemifrån
  • Hög lönsamhet (EBITA) på 16 procent med återkommande intäkter
  • Tre ankarinvesterare med investmentbolaget Creades i spetsen har tecknat 45 av 70 Mkr
  • Storägare + nyckelpersoner äger mer än 80 % med 12 mån lockup
  • Konkurrenter är värderade till högre multiplar
 • Övrigt
  • Vi gissar att introduktionen blir övertecknad och kanske går till lottning
  • Tilldelning brukar inte visas förrän morgonen 16 sep.

Som vanligt får ni en uppföljning inom ett par dagar när vi sett hur aktien reagerat.

Bakgrund (från prospektet)

Exsitec är specialister på affärssystem, beslutsstöd, digitalisering och skräddarsydda verksamhetsapplikationer. Exsitec välkomnar sina kunder till en effektivare, enklare och roligare vardag genom att erbjuda bästa möjliga IT-stöd. Idén som Exsitecs affärsmodell bygger på är att skapa bättre verksamhetsstöd genom att använda komponenter som är speciellt gjorda för sin uppgift. Exempelvis genom att använda sätta ihop olika programvaror och se till att dessa kommunicerar med varandra. Exsitec väljer ut rätt programvaror och tjänster, ser till att de fungerar tillsammans i kundens verksamhet och tar ansvar efter leveransen.

Exsitecs omsättningen 2019 uppgick till 242 MSEK med en EBITA på 34 MSEK. Jämfört med föregående år motsvarar det en tillväxt med 36 procent. Första halvåret 2020 har varit en speciell period, med det sagt uppgick Exsitecs omsättningen till 150 MSEK. Vilket motsvarar en tillväxt om 28 procent jämfört med samma period 2019. Exsitecs EBITA uppgick till 27 MSEK för H1 2020.

Exsitecs finansiella mål är att över tid växa med 15 procent per år med en genomsnittlig lönsamhet (EBITA-marginal) uppgående till minst 15 procent.

Motiv för Erbjudandet

Styrelsen och ledningen i Exsitec anser att det är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet och en notering ger Exsitec tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och möjliggör en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare samt ökad varumärkeskännedom, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och ledningen anser även att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market blir en kvalitetsstämpel som kan ha en positiv effekt i rekryteringssammanhang samt på relationen gentemot kunder, leverantörer, ägare och kreditgivare.

Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds att teckna högst 2 000 000 aktier i Exsitec till teckningskurs 35 SEK per aktie. 500 000 befintliga aktier erbjuds av Huvudägaren och Bolaget emitterar högst 1 500 000 nya aktier. Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden för att betala ned befintligt lån om 33 MSEK och resterande belopp ska användas för att stödja Bolagets fortsatta tillväxt i enlighet med Exsitecs tillväxtstrategi samt stärka Bolagets finansiella ställning.

Prospekt på svenska: 
https://www.exsitec.se/hubfs/Prospekt%20Exsitec%20Holding%20AB%20publ.pdf

Kort video med bolagets VD (scrolla ner och klicka):
https://www.exsitec.se/investor-relations
 

Fördelar 

Rätt timing

Pandemin tvingar fortfarande många miljoner att jobba hemifrån och kräver en högre acceleration av vår digitalisering. Det som tidigare var tänkt på några års sikt har kommit ikapp oss och behöver prioritering nu. I detta fallet har Exsitec en liknande sits som vårt tidigare utskick Pexip som levererar plattformar för videokommunikation. Då många bolag behöver ändra om sina arbetsrutiner och är tvungna att använda sig av smarta och digitala verktyg är behovet större än någonsin. Det bör leda till att Exsitec har mycket bra tillväxtutsikter det närmsta året.

Intressant affärsstrategi

Exsitec är specialister på att digitalisera verksamheten för små och medelstora företag med hjälp av affärssystem, beslutsstöd och skräddarsydda verksamhetsapplikationer. Bolaget är återförsäljare av välkända programvaror inom bl a Affärssystem, Beslutstöd, Elektronisk fakturahantering och CRM/Kundhantering och levererar utifrån dessa helhetslösningar som fungerar tillsammans med kundens övriga IT-system.

Bolaget är ett tjänstebolag och investerar i egna programvaror endast om dessa förenklar insteget till en större del av erbjudandet och förlänger Bolagets kundrelationer. Exsitec strävar dock efter ett industrialiserat angreppssätt med en hög grad av återanvändning av redan nedlagt arbete, dvs. att man arbetar med ett tiotal programvaruleverantörer som har etablerade positioner inom sin nisch och behöver därför inte uppfinna hjulet på nytt utan får istället alla redan befintliga system att fungera och förädlar eller tar fram det som kan skapa mervärde för kunden.
 

Bra affärsmodell

Majoriteten av Exsitecs intäkter utgörs av konsultintäkter där Bolaget utför konsulttjänster kopplade till de programvaror som Bolaget sålt till kunden. I dagsläget använder cirka 25 procent av Exsitecs befintliga kunder fler än en programvara från Bolaget. Under 2019 var drygt 70 procent av konsultintäkterna kopplade till leverans mot kunder som varit kunder i minst ett år. Utöver konsulttjänster tillhandahåller Exsitec löpande support till sina kunder, vilket ytterligare bidrar till Bolagets återkommande intäkter. Under 2019 stod de återkommande intäkterna från programvara och support för 27 procent av de totala intäkterna.

Inslaget av återkommande intäkter från programvara och support gör att Exsitec skiljer sig från renodlade IT-konsulter och det är en viktig del i förklaringen av bolagets förmåga att upprätthålla en jämn och hög lönsamhet. Exsitec har under de sex senaste åren uppvisat en genomsnittlig EBITA-marginal på 16 procent. (EBITA används för att jämföra olika företags lönsamhet. Ofta används siffran för att få ett mått på hur effektivt ett företag är jämfört med liknande företag.)

Aktiemarknaden gillar bolag med stora andelar repetitiva intäkter och brukar belöna dem genom att värdera dem högre än rena konsultföretag då dessa brukar uppvisa större konjunkturkänslighet. 

Stor konkurrensfördel

I det marknadssegment som bolagets tjänster främst riktar sig mot – företag som omsätter 50 MSEK till 1 000 MSEK – är konkurrenterna ofta mindre leverantörer som endast levererar en verksamhetsapplikation eller applikationer från endast en leverantör. Den palett av system, och färdiga integrationer mellan systemen, som Exsitec erbjuder utgör därför en väsentlig och långsiktig konkurrensfördel.

Den stora IT-trenden

Den totala IT-marknaden i Sverige uppgick under 2019 till 165 Mdr SEK vilket är en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående år då den uppgick till 161 Mdr SEK. Sedan 5 år tillbaka har den dock vuxit med ungefär 15% och kommer antagligen växa än mer under detta året, inte minst pga av pandemin. Bolagets fokusmarknad är huvudsakligen mellanstora företag med en omsättning omkring 50 – 1 000 MSEK där det föreligger ett stort behov av IT-utveckling, affärssystem och digital verksamhetsutveckling men där kunden ofta saknar kapacitet att utvärdera och implementera rätt mjukvara själva. Bolaget har idag mer än 750 kunder i Sverige och bedömer att det finns över 20 000 potentiella kunder inom Exsitecs målgrupp.
 

Bra ankarinvesterare

Tre ankarinvesterare har åtagit sig att teckna 64% av aktierna där Creades, ett av Sveriges mest framgångsrika investmentbolag, har den största andelen. Cliens Småbolagsfond tar också en bra bit. Det är alltid ett positivt tecken när olika välrenommerade institutioner är offensiva vid en börsnotering. De har då rimligen gjort sin hemläxa och finner erbjudandet attraktivt.
 

Ett par affärstidningar är positiva

Affärsvärlden och Börsveckan har analyserat noteringen och ger sina läsare rådet att teckna aktien. Detta är ett par av de mest inflytelserika affärstidningarna i Sverige. När de alla ger samma  positiva råd brukar det leda till stort intresse för de bolag som de rekommenderar. Det kan därför vara bra att ta rygg på deras råd.
 

Storägare = Nyckelpersoner

VD, ordförande och styrelsen äger tillsammans mer än 80% av bolaget vilket ger en indikation på att man tror på bolaget. Dessa personer har även åtagit sig att ingå i ett lock-up avtal som innebär att man inte kommer att sälja sina aktier inom de kommande 12 månader. Detta är positivt då det innebär att bolaget kommer att ha en mycket låg freefloat (= hur stor andel av aktiestocken som kan handlas i marknaden) första året.
 

Peers på börsen har högre värdering

Bolag som liknar Exsitec och som redan är noterade har högre värdering än Exsitec (räknat på teckningskursen). Det noterade bolag som påminner mest om Exsitec är IT-konsulten Precio Fishbone. Trots att de omsätter 20 % mindre och har en ännu mindre vinst värderas de med klart högre multiplar än Exsitec. Även större IT-konsulter som Avensia, KnowIT och HiQ värderas högre. När marknaden ska “bestämma” hur ett nytt börsbolag ska värderas brukar de självfallet snegla på liknande bolag vilket talar för Exsitec.

Nackdelar

Leverantörsberoende

Exsitec säljer och levererar mjukvaruapplikationer från ett tiotal leverantörer och är beroende av avtal med några av de större leverantörerna. Omkring 25 procent av Exsitecs omsättning består av mjukvaruintäkter där Bolaget erhåller en ersättning från leverantören för såld mjukvara. En försvagad position för och/eller gentemot någon av Bolagets större leverantörer kan leda till att Exsitec inte lyckas förhandla fram lönsamma leverantörsavtal, vilket kan påverka lönsamheten negativt. Mjukvarumarknaden karaktäriseras av hög konkurrens och det finns en risk att andra mjukvaruleverantörer med större finansiella resurser tar marknadsandelar av någon eller flera av Exsitecs befintliga leverantörer, vilket kan påverka Bolagets verksamhet och lönsamhet negativt.
 

Högre efterfrågan ger ökad konkurrens

Trots den befintliga fördelen mot andra konkurrenter är det inte uteslutet att andra får upp ögonen för denna marknad och etablerar sig. Då dagens teknik är på en framfart som aldrig förr och intresset för tekniska lösningar ökar hela tiden är det inte uteslutet att andra aktörer vill etablera sig och ta den stora marknaden på ovan nämnda 20 000 potentiella kunder. Å andra sidan är marknaden så stor att det finns utrymme för flera bolag av Exsitecs typ.
 

Risk för lottning

Eftersom ankarinvestararna redan har bokat aktier för 45 Mkr finns det bara aktier för 25 Mkr kvar att dela på för övriga spekulanter. Då detta är en attraktiv börsnotering är det sannolikt att den blir kraftigt övertecknad. Om så sker är det sannolikt att alla som tecknar i huvudsak får en minipost oavsett hur mycket ni har tecknat. I värsta fall kan det bli lottning.
 

Slutsats

Fördelarna för Exsitec är mycket starkare än nackdelarna. Vi tror därför Exsitec kan vara en bra investering på både kort (1-6 mån) och medellång (1-2 år) sikt. Om de kan klara av att fortsätta öka både omsättning och vinst med 15 % per år framöver kan aktien vara bra att äga även på längre sikt (+2-3 år). 

Vi sätter risken i Exsitec till 7 på kort sikt (första månaden) och 7 på lång sikt.  

Goda Tiders riskskala

Sannolikhet:VinstFörlust
595 %5 %
690 %10 %
780 %20 %
870 %30 %
960 %40 %
1050 %50 %

Risk 1-4 förekommer sällan bland våra tips. 1 är t ex ett sparkonto med statlig insättningsgaranti. Här är relationen mellan Vinst/Förlust 100/0. Dock bör man ha i åtanke att dagens bästa räntor på dylika konton ligger på knappt 1 % före skatt medan inflationen ligger runt 2 %.

Lycka till med ditt beslut.
Goda Tiders Investeringskommitté

Ansvarsbegränsning och villkor

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas i Goda Tiders nyhetsbrev lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning. Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning. Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Goda Tider bedömer vara tillförlitlig. Goda Tider kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till mottagare av Goda Tider nyhetsbrev. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Goda Tider och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i Goda Tider nyhetsbrev.

Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Läsaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Goda Tider påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Goda Tider frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från Goda Tiders nyhetsbrev. För fullständiga villkor, se hemsidan.